Nguyễn Thành Khang

Khách mới

  


Nguyễn Thành Khang

Khách mới

  

Game và những khoảng kí ức

Mình năm nay mới 18 tuổi và tiếp xúc với game cũng khá sớm vào khoảng năm mình lớp 2, tuy nhiên nó không được đầy đủ như những người khác. Mình vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc mà mình lần đầu tiên đặt tay lên được cái máy Arcade mà hồi xưa...Đọc bài